Účelom kurzu je oboznámiť študentov s povinnosťami úradného veterinárneho lekára pri produkcii čerstvého mäsa s ťažiskom výuky v oblasti veterinárnej prehliadky jatočných zvierat s následným rozhodnutím o mäse jatočných zvierat na bitúnku podľa platných legislatívnych úprav. Súčasťou sú aj zásady správnej výrobnej praxe v priebehu jatočného spracovania zvierat a jej vplyve na zdravotnú bezpečnosť a kvalitu mäsa. Pretože úradný veterinárny lekár má za povinnosť kontrolovať aj ochranu zvierat pred a pri zabíjaní, súčasťou kurzu aj informácia o zákonných požiadavkách na zabezpečenie pohody zvierat počas prepravy na bitúnok, pred zabitím a v čase ich zabíjania, vrátane dopadu intravitálnych a postmortálnych faktorov, na zdravotnú nezávadnosť a technologické vlastnosti mäsa a orgánov.

Základnými právnymi úpravami, s ktorými je potrebné sa v súvislosti s týmto kurzom oboznámiť sú:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.
 • Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97.
 • Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania.
 • Nariadenie vlády SR 432 z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania.
 • Nariadenie vlády SR 202 z 9. júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 2075/2005 ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly Trichinella v mäse.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny.
 • Nariadenie Vlády SR 320/2003 o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorou sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií.
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice.
 • Rozhodnutie Komisie (ES) č. 2006/677, ktorým sa ustanovujú usmernenia stanovujúce požiadavky na vykonávanie auditov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.
 • Zákon 39 z 12. decembra 2006 o veterinárnej starostlivosti.

Pri tvorbe kurzu sa počítalo s tým, že študenti už majú vedomosti podané predmetmi Anatómia, Chémia, Biochémia, Fyziológia, Patologická fyziológia, Chémia potravín, Parazitológia, Mikrobiológia potravín a alimentárne choroby, Patologická anatómia, Epizootológia a inf. choroby.